به وسیله لوله زهکشی از دست دزدان اتومبیلتان خلاص شوید

همه این نویسندگان به لوله زهکشی اشاره کردند و برخی از آنها برای تشکیل زهکش با سنگ ها، شاخه های درختان و کاه راهنمایی های جزئی دادند.

به عنوان مثال، کاتو زهکشی را هدایت کرد که از طریق خندق های شکلی که در بالا به عرض سه فوت، عمق چهار فوت، و در پایین یک پا و یک ربع عرض حفر می کردند، با سنگ یا با میله های بید که به صورت ضربدری قرار داده شده بودند، یا شاخه های بسته شده پر شوند.

با یکدیگر کولوملا اظهار داشت که زهکش های سرپوشیده باید در طرفین شیب دار ساخته شوند و قسمت پایین آن باریک شود.

علاوه بر این، او توصیه کرد که طناب از شاخه ها را محکم در زهکش فشار داده و با برگ یا شاخه های کاج پوشانده شود حفاری تا هجده اینچ از بالا پر شده است.

در نهایت پالادیوس زهکشی زمین های کشاورزی را این گونه توصیف کرد [3]: «وقتی زمین ها خیس می شوند، با حفر سنگر در همه جا خشک می شوند.

همه می دانند که چگونه سنگرهای باز درست کنند، اما راه ساختن سنگرهای مخفی در اینجا آمده است: یکی در میان خندق های مزرعه ای به عمق سه فوت می کند که باید نیمی از آنها با سنگ های کوچک یا شن پر شود.

پس از حفاری و تسطیح از زمین پر می شوند.

با این حال، انتهای آن راهروها باید در انحراف به یک گودال باز منتهی شود، جایی که آب بدون اینکه زمین مزرعه را از بین ببرد، در آنجا جاری شود.

نباید سنگ وجود داشته باشد یکی در ته خندق می‌خوابد، منظره‌ها، کاه‌ها یا هر نوعی که باشند.»

همانطور که مایلز [4] بیان کرد، «این رومی‌های قدیمی تنها مسئول تخلیه آب بودند و روش‌های آن‌ها، بدون هیچ گونه پیشرفتی، برای بیش از هزار سال اجرا می‌شد».

اخیراً ولی پور و همکاران مروری را ارائه کرد که سیر تکامل پایه‌گذاری اصلی فناوری‌های زهکشی کشاورزی را در طول قرن‌ها تا کنون نشان می‌دهد.

این بررسی تاریخی بینش‌های ارزشمندی را در مورد فناوری‌های هیدرولیک باستانی و مدیریت آبیاری و زهکشی در طول سال‌ها نشان می‌دهد.

دو نوع عمده سیستم زهکشی برای کنترل سطوح سطح ایستابی و برای حذف آب اضافی از یک مزرعه وجود دارد که عبارتند از خندق های باز با اندازه ها و اشکال مختلف (زهکشی سطحی) و لوله کشی زیرسطحی (زهکشی زیرسطحی).